Zasady i warunki

Nasze przepisy prawne i zgodność

Jest to związane z usługą (usługami) i/lub produktem (produktami).

Artykuł 1: Definicje

  • Klient": Odnosi się do każdej osoby fizycznej lub podmiotu, w tym spółek osobowych nieposiadających osobowości prawnej i ich przedstawicieli lub upoważnionych osób, które nawiązały lub zamierzają nawiązać stosunek umowny z Pladinum.
  • Konsument": Odnosi się do każdej osoby fizycznej, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową.
  • Umowa(y)": Odnosi się do wszelkich umów zawartych przez Pladinum z Klientem, do których zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki.
  • Użycie": Odnosi się do uzgodnionego wykorzystania przestrzeni internetowej, przestrzeni e-mail i przestrzeni bazy danych przez Klienta, jak określono w wycenie i wyrażono w megabajtach (MB).

>_ W budowie