[column width=”3/5″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]
[icon name=”theme-info” style=”” color=”accent1″ size=”20″ ] Algemene informatie:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Laatst aangepast op vrijdag, 02 januari 2015.

[/column]

[column width=”2/5″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]
[icon name=”theme-credit-card” style=”” color=”accent1″ size=”20″] Bank informatie:
Akobian Enterprise
Clematisstraat 88, 7601 EL Almelo
IBAN: NL58 INGB 0008 239805
KvK: 63247674, BTW-nr. NL204105651B01

[/column]

[blank h=”40″]

[/blank]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”” extended_padding=”1″ background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”Algemene Voorwaarden” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[icon name=”file-pdf” style=”” color=”accent1″ size=”20″] Download de algemene voorwaarden als pdf-document.

[accordion collapsible=”false” closed_bg=”accent1″ title_color=”accent8″]
[pane title=”Artikel 1. Definities” background_image=””]

[push h=”30″]

22
1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van Business Webdesign bureau.
1.2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Business Webdesign bureau.

[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 2. Toepasselijkheid” background_image=””]

[push h=”30″]2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door website bureau Business Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door website bureau Business Webdesign verrichtte handelingen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met website bureau Business Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van website bureau Business Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen website bureau Business Webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 3. Aanbiedingen en offertes” background_image=””]

[push h=”30″]

3.

De door website bureau Business Webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 6 maanden, tenzij anders aangegeven.

3.

Website bureau Business Webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 6 maanden, aan website bureau Business Webdesign wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en website bureau Business Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.

Een samengestelde prijsopgave verplicht website bureau Business Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen” background_image=””]
Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat website bureau Business Webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor website bureau Business Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
Facturering van een ontwerp en door website bureau Business Webdesign. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door website bureau Business Webdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. [push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten” background_image=””]
Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

Deze voorwaarden gelden voor een één jarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uur basis aan de klant doorberekend.
Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum. [push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever” background_image=””]
Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
Website bureau Business Webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken. [push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst” background_image=””]
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

Website bureau Business Webdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal website bureau Business Webdesign steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan website bureau Business Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan website bureau Business Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan website bureau Business Webdesign zijn verstrekt, heeft website bureau Business Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Website bureau Business Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor website bureau Business Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
Website bureau Business Webdesign zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Business Webdesign Bureau het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Business Webdesign Bureau hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
Indien door Business Webdesign Bureau of door Business Webdesign Bureau ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart Business Webdesign Bureau voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. [push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk” background_image=””]
Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

Indien Business Webdesign Bureau op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Business Webdesign Bureau worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Business Webdesign Bureau. Business Webdesign Bureau is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Business Webdesign Bureau opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Business Webdesign Bureau van toepassing zijnde wet- en regelgeving. [push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 9. Duur en beëindiging” background_image=””]
Artikel 9. Duur en beëindiging

Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
Business Webdesign Bureau kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Business Webdesign Bureau gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
Business Webdesign Bureau heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Business Webdesign Bureau niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Business Webdesign Bureau zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Business Webdesign Bureau kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. [push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 10. Levering en levertijd” background_image=””]
Artikel 10. Levering en levertijd

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 11. Copyright” background_image=””]
Artikel 11. Copyright

Alle aan Business Webdesign Bureau verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
Alle door Business Webdesign Bureau ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Business Webdesign Bureau voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring” background_image=””]
Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Business Webdesign Bureau en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
De aansprakelijkheid van Business Webdesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 13. Overmacht” background_image=””]
Artikel 13. Overmacht

In geval van overmacht is Business Webdesign Bureau gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
Business Webdesign Bureau is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop Business Webdesign Bureau geen invloed kan uitoefenen.
[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 14. Diverse bepalingen” background_image=””]
Artikel 14. Diverse bepalingen

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Business Webdesign Bureau kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
Business Webdesign Bureau heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 15. Derden” background_image=””]
Artikel 15. Derden

Business Webdesign Bureau is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Business Webdesign Bureau doorgevoerd.
Business Webdesign Bureau is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam registrant.
[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud” background_image=””]
Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
De door Business Webdesign Bureau vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
Door Business Webdesign Bureau of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Business Webdesign Bureau.
[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Artikel 17. Privacy bepalingen” background_image=””]
Artikel 17. Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door Business Webdesign Bureau slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Business Webdesign Bureau verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
[push h=”30″]

[/pane]
[/accordion]

[/column]

[blank h=”60″]

[/blank]
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan [button id=”” style=”border” class=”” align=”” link=”https://businesswebdesign.nl/contact/” linkTarget=”_self” bgColor=”accent1″ hover_color=”accent1″ font=”18″ icon=”mail-send” icon_placement=”left” icon_color=”accent1″]Contacteer Ons[/button]

[blank h=”30″]

[/blank]